UPROSZCZONY WNIOSEK O OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO

Art. 328 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508, dalej: p.r.)

1. Jeżeli podstawą umorzenia przyspieszonego postępowania układowego albo postępowania układowego jest przepis art. 325 ust. 1 pkt 2 albo 3 albo art. 204 ust. 2, wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania albo w terminie tygodnia od dnia odbycia zgromadzenia wierzycieli, na którym nie przyjęto układu, albo w terminie do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu lub postanowienie o umorzeniu postępowania dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

2. Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz zawierać żądanie otwarcia postępowania sanacyjnego. Przepisu art. 284 nie stosuje się.

Przejście z przyspieszonego postępowania układowego lub z postępowania układowego do postępowania sanacyjnego odbywa się w drodze umorzenia przyspieszonego postępowania układowego albo postępowania układowego i złożenia tzw. uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Wniosek taki będzie mógł być złożony wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania albo w terminie tygodniowym od dnia odbycia zgromadzenia wierzycieli, na którym nie przyjęto układu, albo w terminie do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.

Dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jeśli przyspieszone postępowanie układowe lub układowe umorzono, gdyż:

  1. dłużnik wniósł o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego albo postępowania układowego i zezwoliła na to rada wierzycieli;
  2. układ w przyspieszonym postępowaniu układowym albo postępowaniu układowym nie został przyjęty;
  3. dłużnik nie złożył zmienionych propozycji układowych w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu niekorzystnej opinii organu, który miał udzielić pomocy publicznej.

Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego może zostać złożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania lub w terminie w terminie tygodnia od dnia odbycia zgromadzenia wierzycieli, na którym nie przyjęto układu.

Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania może złożyć dłużnik także w terminie do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu albo w terminie do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania.
Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego i zawierać żądanie otwarcia postępowania sanacyjnego.