OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Świąder oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych sektorach. Kancelaria doradza także w sprawach związanych z likwidacją spółek prawa handlowego oraz z zakończaniem działalności gospodarczej. W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc prawną w kwestiach dotyczących między innymi takich zagadnień jak:

 • zakładanie spółek prawa handlowego (spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo – akcyjnych, spółek z o.o., spółek akcyjnych),
 • zakładanie stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni,
 • zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • opracowywanie i sporządzanie umów spółek cywilnych, umów spółek i statutów,
 • tworzenie oddziałów oraz przedstawicielstw,
 • opracowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych – statutów, regulaminów itp., a także sporządzanie projektów zmian w funkcjonujących aktach wewnętrznych,
 • organizacja zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, a także udział w posiedzeniach i ich kompleksowa obsługa,
 • opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,
 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
 • obsługa bieżących zagadnień w zależności od prowadzonej działalności np. obsługa prawna w zakresie spraw reklamacyjnych, czy sporów z konsumentami, roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorców, w tym również reprezentację w stosunkach z Wynajmującymi, Najemcami, czy pomoc prawną z zakresu prawa nieruchomości,
 • prawo pracy – sporządzanie umów, wypowiedzeń i innych pism formalnych, a ponadto pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z pracownikami i ich związkami,
 • opiniowanie, analiza i sporządzanie umów gospodarczych i cywilnych wraz z doradztwem w zakresie wyboru najodpowiedniejszego dla Klienta rodzaju umowy,
 • wsparcie prawne w toku negocjacji związanych z zawarciem, realizacją lub rozwiązaniem umowy z kontrahentem, wykonawcą, podwykonawcą, inwestorem, dostawcą, czy partnerem biznesowym,
 • windykacja należności,
 • sprzedaż i zakup udziałów (akcji) spółek,
 • sprzedaż i zakup przedsiębiorstw,
 • prokura (udzielenie, rodzaje, zakres, odwołanie i wygaśnięcie),
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
  • pomoc w sporządzeniu planu połączenia,
  • pomoc w przeprowadzeniu procedury zmierzającej do podjęcia uchwały o połączeniu
  • rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • pomoc prawna w zakresie procedury podziału spółki (sporządzenie planu podziału, pomoc prawna w przeprowadzeniu procedury zmierzającej do podjęcia uchwały o podziale w tym o podziale przez wydzielenie),
  • reprezentacja w postępowaniu zmierzającego do zarejestrowania uchwały o podziale,
  • przekształcenie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej w inną spółkę handlową,
  • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową,
  • pomoc prawna w kwestiach dotyczących przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową,
 • Likwidacja spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni,
 • Pomoc prawna w kwestiach dotyczących zakończenia działalności gospodarczej,
 • Zarząd sukcesyjny i zachowawczy zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych tj.:
  • w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
  • w przyspieszonym postępowaniu układowym,
  • w postępowaniu układowym,
  • w postępowaniu sanacyjnym.
 • Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym.