UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzące do całkowitego oddłużenia (umorzenia zobowiązań finansowych) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – konsumenta.

W życiu niekiedy dochodzi do sytuacji, w których problemy finansowe przytłaczają w sposób niepozwalający na wydostanie się z długów. Problem nadmiernego zadłużenia może dotknąć w zasadzie każdego z nas. Konsumenci są najczęściej zadłużeni z tytułu kredytów mieszkaniowych, edukacyjnych, konsumenckich, samochodowych, w tym na zakup samochodów. Rośnie też zadłużenie z tytułu gwarancji udzielanych przez osoby fizyczne na zabezpieczenie kredytów na cele biznesowe.

Od 24 marca 2020 roku obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1802), która to wprowadziła znaczące zmiany, m.in. w konstrukcji upadłości konsumenckiej.
Nowo wprowadzone przepisy sprawiły, że upadłość konsumencka stała się bardziej dostępną i efektywną instytucją, która pozwala dłużnikom w kryzysowych sytuacjach finansowych na uzyskanie ochrony prawidłowej ochrony prawnej i jest remedium na problem nadmiernego zadłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala bowiem na uwolnienie dłużnika od niespłaconych długów poprzez ich umorzenie. W konsekwencji taki dłużnik może rozpocząć życie na nowo z „czystą kartą”.

W Kancelarii Adwokackiej Adwokata Doktora Michała Świąder możecie Państwo uzyskać poradę prawną między innymi na temat:

 • przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • wpływu ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację majątkową i osobistą dłużnika i członków jego rodziny,
 • składu masy upadłości upadłego dłużnika – konsumenta,
 • ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk,
 • ile renty względnie emerytury będzie ulegało potrąceniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • podstaw do odmowy oddłużenia upadłego dłużnika – konsumenta,
 • treści planu spłaty wierzycieli,
 • czasu wykonywania planu spłaty wierzycieli (standardowy, wydłużony lub skrócony plan spłaty wierzycieli),
 • przesłanek umorzenia oraz warunkowego zobowiązań zobowiązań niewypłacalnego dłużnika bez ustalania planu spłat,
 • zakresu umarzanych zobowiązań,
 • układu w upadłości konsumenckiej,
 • przygotowanej likwidacji (pre – pack) w upadłości konsumenckiej.

Działalność adwokata dr. Michała Świąder obejmuje:

 • dokonywanie analizy prawno – finansowej dłużnika pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądem upadłościowym w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentowanie klientów w toku właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości,
 • reprezentowanie na posiedzeniu w przedmiocie planu spłaty wierzycieli,
 • zaskarżanie niekorzystnych decyzji i rozstrzygnięć sądu upadłościowego,
 • zaskarżanie niekorzystnych czynności syndyka masy upadłości w drodze skargi,
 • kontrolowanie aktywności syndyka pod kątem jej zgodności z przepisami prawa jak i interesem uczestników postępowania,
 • sporządzanie wniosków o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty oraz skarg kasacyjnych na postanowienia sądu II instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty,
 • sporządzanie w imieniu upadłego wniosków o zmianę ustalonego planu spłaty oraz wniosków o zezwolenie na dokonanie czynności prawnych mających wpływ na wykonanie planu spłaty,
 • sporządzanie w imieniu wierzycieli wniosków o uchylenie planu spłaty,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie planu spłaty.

Jeśli macie Państwo pytania związane z tematyką upadłości konsumenckiej proszę je zadać poprzez e-mail , formularz kontaktowy, bądź za pośrednictwem telefonu lub profilu Kancelarii na Facebooku.


  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  captcha przepisz kod jaki widzisz

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Świąder (ul. Mikołaja Kopernika 72, lok. 171, 90 - 553 Łódź) w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej. 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie zawartej umowy. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do udzielenia Państwu pomocy prawnej. 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz obsługujące kancelarię biuro księgowe, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego prawidłowe świadczenie pomocy prawnej oraz rozliczenie księgowe. 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji pomocy prawnej objętej umową. 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych i prawo do przenoszenia danych. 7. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO