POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243, dalej: p.r.) stanowi w art. 2, że restrukturyzację przeprowadza się następującymi procedurami:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu
  2. przyspieszone postępowanie układowe
  3. postępowanie układowe
  4. postępowanie sanacyjne
Wybór procedury został pozostawiony przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 3 p.r. jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością.
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu:

  1. umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
  2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 p.r. postępowanie o zatwierdzenie układu wiąże się z samodzielnym zbieraniem głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Warunkiem jest nieprzekroczenie 15% wierzytelności spornych w odniesieniu do sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Scenariusz postępowania o zatwierdzenie układu

1. Zawarcie przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania.
2. Wyznaczenie dnia układowego.
3. Sporządzenie przez nadzorcę układu spisu wierzytelności, także spornych.
4. Określenie propozycji układowych.
5. Zebranie pisemnych głosów od wierzycieli.
6. W przypadku gdy za przyjęciem układu wypowie się większość wierzycieli mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem – złożenie wniosku do sądu.
7. Rozpoznanie przez sąd wniosku o zatwierdzenie układu.
1 grudnia 2021 weszła w życie ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080). Dodała ona m.in. art. 226a-226h do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, wprowadzając nowe zasady postępowania o zatwierdzenie układu (dalej: nowe postępowanie o zatwierdzenie układu), które nawiązują do tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR) wprowadzonego na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1072; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535; tzw. tarcza 4.0). (Nowe) postępowanie o zatwierdzenie układu przebiega w podobny sposób jak dotychczasowe postępowanie o zatwierdzenie układu oraz uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (tzw. “covidówka”).
Po zawarciu umowy z dłużnikiem nadzorca układu ma obowiązek sporządzenia spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Dopiero po dokonaniu tych czynności nadzorca układu może dokonać obwieszczenia w Rejestrze (Krajowym Rejestrze Zadłużonych) o ustaleniu dnia układowego, o ile nie zachodzą okoliczności wykluczające przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu.

Dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego jest niedopuszczalne, jeżeli:
  1. w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo
  2. w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli.

Z postępowania o zatwierdzenie układu można zatem skorzystać tylko jeden raz na 10 lat.

Zgodnie z przepisem art. 226d p.r. od dnia dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 226a ust. 1, do dnia prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu albo zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 42–50 oraz art. 224 nie stosuje się.

W okresie wskazanym w art. 226d przepisy art. 256 i art. 312 stosuje się odpowiednio.

Wobec odwołania do art. 256 p.r. od chwili obwieszczenia o dniu układowym kontrahent dłużnika nie może wypowiedzieć mu:
1) umów najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika;
2) umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania;
3)umów leasingu;
4)ubezpieczeń majątkowych;
5)umów rachunku bankowego;
6)umów poręczeń;
7)umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi;
8)gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem obwieszczenia;
9)innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Odpowiednie stosowanie art. 312 p.r. oznacza, że postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wszczęte przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem tegoż obwieszczenia. Spór co do zakresu zawieszenia rozstrzyga sąd sprawujący nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika. Sąd ten może także uchylić zajęcie dokonane przed dniem dokonania obwieszczenia w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy układowej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.