RESTRUKTURYZACJA

Adwokat Doktor Michał Świąder specjalizuje się w szeroko pojętej restrukturyzacji uczestników obrotu gospodarczego. Jego Kancelaria udziela wsparcia prawnego w procesie restrukturyzacji niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością firm oraz wspólników osobowych spółek prawa handlowego w ramach czterech postępowań restrukturyzacyjnych, których przebieg jest normowany przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 814, dalej: p.r.) 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Doktora Michała Świąder zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorcom i innym podmiotom ubiegającym się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Oferta Kancelarii w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i restrukturyzacji podmiotów zagrożonych niewypłacalnością oraz podmiotów niewypłacalnych obejmuje m.in.:

 1. przeprowadzanie analiz prawnych i ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach,
 2. przeprowadzanie analiz prawnych i ekonomicznych w zakresie niezbędnym dla ustalenie istnienia przesłanek wdrożenia procedur restrukturyzacyjnych – ocena czy ziściły się przesłanki restrukturyzacji,
 3. analizowanie przyczyn trudnej ekonomicznej dłużnika oraz przegląd możliwych środków restrukturyzacyjnych,
 4. doradztwo w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, w tym między innymi renegocjowanie warunków zawartych umów,
 5. prowadzenie negocjacji z wierzycielami przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością,
 6. opracowywanie wniosków o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego (wniosków restrukturyzacyjnych),
 7. przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu,
  • opracowanie tekstu obwieszczenia w Rejestrze (Krajowym Rejestrze Zadłużonych) o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu,
  • opracowanie tekstu umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania,
 8. opracowywanie analiz prawno-ekonomicznych propozycji układowych wraz ze studiami ich wykonalności,
 9. opracowywanie programów działań naprawczych w formie dokumentu (wstępnego planu restrukturyzacyjnego), który będzie podstawą planowanych zmian i punktem wyjścia do zawarcia ewentualnego układu z wierzycielami,
 10. reprezentowanie interesów przedsiębiorców(dłużników) oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych:
  • opracowywanie wniosków o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
  • reprezentowanie wierzycieli i dłużników na zgromadzeniu wierzycieli oraz sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego – komisarza w przedmiocie uchwał zgromadzenia wierzycieli,
  • przygotowywanie wniosków o ustanowienie rady wierzycieli, zmianę składu rady wierzycieli oraz sporządzanie zarzutów co do uchwał rady wierzycieli i zażaleń na postanowienia sędziego – komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli,
  • sporządzanie w imieniu dłużnika zażaleń na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego,
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego,
 11. doradztwo w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, w tym między innymi renegocjowanie warunków zawartych umów,
 12. pomoc prawną w postępowaniach lub negocjacjach mających na celu:
  • zawarcie układu ratalnego z Urzędem Skarbowym czy ZUS-em,
  • odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne.
 13. pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji nieformalnej zobowiązań (procedura turn-around).

Dzięki współpracy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym adwokatem Andrzejem Świąder gwarantujemy profesjonalny nadzór nad przebiegiem postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu jak i nadzór nad prawidłowym wdrożeniem i wykonaniem przyjętego układu.

.resized_200x34_logo-Kancelaria AS_1