KOSZTY POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Pojęcie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego nie zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, dalej: p.r.). Zgodnie z art. 207 p.r. koszty postępowania restrukturyzacyjnego obejmują opłaty i wydatki. 

Przez pojęcie “opłaty” należy rozumieć wszystkie opłaty sądowe, w tym również opłaty kancelaryjne. W postępowaniach restrukturyzacyjnych mogą zostać pobrane następujące opłaty:

  1. opłatę stała w wysokości 1000 złotych od wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – art. 74 pkt. Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tj. z dnia 21 kwietnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 623, dalej: u.k.s.c);
  2. opłatę stałą w wysokości 200 złotych na zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu restrukturyzacyjnym – art. 75 pkt. 3 u.k.s.c.;
  3. opłatę stałą w wysokości 200 złotych od uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego – art. 75 ust. 6 u.k.s.c.;
  4. opłatę stałą w wysokości 100 złotych od wniosku o uchylenie lub zmianę układu – art. 76 pkt 2 u.k.s.c.;
  5. piątą część opłaty stosunkowej od sprzeciwu oraz od zażalenia na postanowienie sędziego – komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu – art. 76b u.k.s.c.

Do wydatków postępowania restrukturyzacyjnego zalicza się wszystkie koszty, które powstają w związku z prowadzeniem postępowania, takie jak koszty obwieszczeń, ogłoszeń, koszty funkcjonowania rady wierzycieli, koszty związane ze zwołaniem zgromadzenie wierzycieli (np. koszty wynajęcia pomieszczenia, w którym będzie się odbywało zgromadzenie, jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będzie się odbywało w budynku sądu). 

Zgodnie z art. 45 ust. 5 p.r. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego stanowi wydatek postępowania restrukturyzacyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 59 ust. 10 p.r. Wynagrodzenie zarządcy stanowi wydatek postępowania restrukturyzacyjnego.

NADZORCA SĄDOWY – PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Art. 42 [Wynagrodzenie nadzorcy sądowego]
1. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego ustala się jako sumę czterech części składowych, w granicach od dwukrotności do czterdziestoczterokrotności podstawy wynagrodzenia.
2. Części składowe wynagrodzenia ustala się według następujących zasad:
1) część zależna od liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – do 10 wierzycieli,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – od 11 do 50 wierzycieli,
c) sześć podstaw wynagrodzenia – od 51 do 100 wierzycieli,
d) osiem podstaw wynagrodzenia – od 101 do 500 wierzycieli,
e) dziesięć podstaw wynagrodzenia – od 501 do 1000 wierzycieli,
f) dwanaście podstaw wynagrodzenia – powyżej 1000 wierzycieli;
2) część zależna od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – dla sumy do 100 000,00 zł,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – dla sumy od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł,
c) sześć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 500 000,01 zł do 1 000 000,00 zł,
d) osiem podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 1 000 000,01 zł do 10 000 000,00 zł,
e) dziesięć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 10 000 000,01 zł do 500 000 000,00 zł,
f) dwanaście podstaw wynagrodzenia – dla sumy przekraczającej 500 000 000,00 zł;
3) część ustalana przez sąd stosownie do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, zakresu czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego w toku postępowania i pracy włożonej w osiągnięcie celu postępowania – w granicach do dziesięciu podstaw wynagrodzenia;
4) część ustalana w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od nadzorcy sądowego postępowanie układowe trwa dłużej niż dwanaście miesięcy – w granicach do dziesięciu podstaw wynagrodzenia.
3. Przez podstawę wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. – 4251,21 złotych (na rok 2017)
Art. 46 ust 1 p.r W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu albo prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynagrodzenie nadzorcy sądowego ustala się w wysokości 40% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 42. Wynagrodzenie, w części przewyższającej pobrane zaliczki, wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez nadzorcę sądowego niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia.
2. W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu wynagrodzenie nadzorcy sądowego ustala się w kwocie nieprzekraczającej wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 42.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, w części przewyższającej pobrane zaliczki, do wysokości 90% wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez nadzorcę sądowego niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia wypłaca się po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu.
Art. 49 p.r. Wynagrodzenie i zaliczki na wynagrodzenie nadzorcy sądowego obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług.
O konkretnej wysokości wynagrodzenia decyduje suma czterech części składowych, przedstawionych w poniższej tabeli:
Lp. Kryterium przyznania wynagrodzenia Minimalna i maksymalna liczba podstaw wynagrodzenia Sposób ustalenia liczby podstaw wynagrodzenia
1. Liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego Od 1 do 12 Na podstawie ustawowych wielkości (relacji liczby podstaw do liczby wierzycieli); bez swobodnego uznania sądu
2. Suma wierzytelności przysługująca wierzycielom będącym uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego Od 1 do 12 Na podstawie ustawowych wielkości (relacji liczb podstaw do wysokości wierzytelności); bez swobodnego uznania sądu
3. 1) Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego; od 0 do 10 Na podstawie uznania sądu
2) Zakres czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego;
3) Trud nadzorcy sądowego włożony w osiągnięcie celu postępowania
4. Przedłużenie czasu trwania postępowania restrukturyzacyjnego ponad 12 miesięcy (o ile ma to miejsce z przyczyn niezależnych od nadzorcy sądowego) Od 0 do 10 Na podstawie uznania sądu
Art. 55 p.r.
1. Wynagrodzenie zarządcy ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od trzykrotności do dwustuośmiokrotności podstawy wynagrodzenia.
2. Części składowe wynagrodzenia ustala się według następujących zasad:
1) część zależna od liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – do 10 wierzycieli,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – od 11 do 50 wierzycieli,
c) sześć podstaw wynagrodzenia – od 51 do 100 wierzycieli,
d) dziesięć podstaw wynagrodzenia – od 101 do 500 wierzycieli,
e) dwanaście podstaw wynagrodzenia – od 501 do 1000 wierzycieli,
f) dwadzieścia cztery podstawy wynagrodzenia – powyżej 1000 wierzycieli;
2) część zależna od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – dla sumy do 100 000,00 zł,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – dla sumy od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł,
c) sześć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 500 000,01 zł do 1 000 000,00 zł,
d) dziesięć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 1 000 000,01 zł do 10 000 000,00 zł,
e) dwanaście podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 10 000 000,01 zł do 500 000 000,00 zł,
f) dwadzieścia cztery podstawy wynagrodzenia – dla sumy przekraczającej 500 000 000,00 zł;
3) część zależna od średniomiesięcznych obrotów osiągniętych w toku postępowania sanacyjnego:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – do 20 000,00 zł,
b) sześć podstaw wynagrodzenia – od 20 000,01 zł do 100 000,00 zł,
c) dwanaście podstaw wynagrodzenia – od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł,
d) dwadzieścia podstaw wynagrodzenia – od 1 000 000,01 zł do 10 000 000,00 zł,
e) sześćdziesiąt podstaw wynagrodzenia – od 10 000 000,01 zł do 50 000 000,00 zł,
f) osiemdziesiąt podstaw wynagrodzenia – powyżej 50 000 000,00 zł;
4) część ustalana przez sąd, stosownie do:
a) stopnia poprawy kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika, która miała miejsce w czasie trwania postępowania sanacyjnego, wyrażającego się między innymi w zwiększeniu przychodów i ograniczeniu kosztów,
b) podjęcia przez zarządcę innych działań, w szczególności zawarcia umów, które przyniosą w przyszłości pozytywne ekonomicznie efekty dla dłużnika,
c) stopnia skomplikowania sytuacji majątkowej i prawnej masy sanacyjnej oraz rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez dłużnika, w tym liczby pracowników zatrudnianych przez dłużnika

– w granicach do sześćdziesięciu podstaw wynagrodzenia;

5) część ustalana w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od zarządcy postępowanie trwa dłużej niż dwanaście miesięcy – w granicach do dwudziestu podstaw wynagrodzenia.
3. Przez podstawę wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. – 4251,21 zł (na rok 2017)

Opublikowane w:
Dz.Urz.GUS.2016.39

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia  18  października 2016 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2016 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1311) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4251,21 zł.

ZARZĄDCA – POSTĘPOWANIE SANACYJNE

 

Art. 61 p.r.

1. Wynagrodzenie zarządcy może zostać również ustalone odrębną uchwałą zgromadzenia wierzycieli, podejmowaną wraz z uchwałą w przedmiocie przyjęcia układu, z zastosowaniem tych samych wymogów co do kworum oraz wymaganych większości.
2. Wynagrodzenie ustalone uchwałą zgromadzenia wierzycieli nie może być niższe niż obliczone zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 1-3. Na wynagrodzenie zalicza się zaliczki pobrane przez zarządcę zgodnie z art. 57.
3. Uchwała o ustaleniu wynagrodzenia zarządcy może być poddana pod głosowanie wyłącznie po złożeniu przez dłużnika oświadczenia o jej poparciu.
4. Jeżeli uchwała o ustaleniu wynagrodzenia zarządcy przewiduje wynagrodzenie nie wyższe niż 150% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 55, oświadczenie dłużnika, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagane.
5. W przypadku nieprzyjęcia układu albo prawomocnej odmowy zatwierdzenia przyjętego układu uchwała zgromadzenia wierzycieli o ustaleniu wynagrodzenia zarządcy traci moc. W takim przypadku oraz w sytuacji, gdy na zgromadzeniu wierzycieli nie podjęto uchwały o ustaleniu wynagrodzenia, zarządca składa wniosek o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego w terminie tygodnia od dnia zgromadzenia wierzycieli albo od doręczenia mu postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu.
6. Sąd, zatwierdzając układ, wydaje również postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia uchwały ustalającej wynagrodzenie zarządcy.
7. Postanowienie podlega zaskarżeniu w trybie i terminach przewidzianych dla zaskarżenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zażalenie przysługuje również zarządcy.
8. Sąd może odmówić zatwierdzenia uchwały o ustaleniu wynagrodzenia zarządcy, jeżeli jest niezgodna z prawem lub narusza istotne interesy zarządcy lub wierzycieli, którzy głosowali przeciw tej uchwale oraz zgłosili zastrzeżenia w trybie i terminie przewidzianym dla zastrzeżeń przeciwko układowi, lub narusza istotne interesy dłużnika, który sprzeciwił się jej podjęciu. W takim przypadku zarządca składa wniosek o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia o odmowie zatwierdzenia uchwały.
9. Do wynagrodzenia ustalonego uchwałą zgromadzenia wierzycieli przepisy art. 59 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.
Art. 63 p.r. Wynagrodzenie i zaliczki na wynagrodzenie zarządcy obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług.
O konkretnej wysokości wynagrodzenia zarządcy decyduje suma 5 części składowych, przedstawionych w poniższej tabeli:
Lp. Kryterium przyznania wynagrodzenia Minimalna i maksymalna liczba podstaw wynagrodzenia Sposób ustalenia liczby podstaw wynagrodzenia
1. Liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego Od 1 do 24 Na podstawie ustawowych wielkości (relacji liczby podstaw do liczby wierzycieli); bez swobodnego uznania sądu
2. Suma wierzytelności przysługująca wierzycielom będącym uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego Od 1 do 24 Na podstawie ustawowych wielkości (relacji liczby podstaw do wysokości wierzytelności); bez swobodnego uznania sądu
3. Średniomiesięczne obroty osiągnięte w toku postępowania sanacyjnego Od 1 do 80 Na podstawie ustawowych wielkości (relacji liczby podstaw do wysokości obrotów); bez swobodnego uznania sądu
4. 1) Stopień poprawy kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika, która miała miejsce w czasie trwania postępowania sanacyjnego, wyrażającego się m.in. w zwiększeniu przychodów i ograniczeniu kosztów; Od 0 do 60 Na podstawie uznania sądu
2) Podjęcie przez zarządcę innych działań, w szczególności zawarcie umów, które przyniosą w przyszłości pozytywne ekonomicznie efekty dla dłużnika;
3) Stopień skomplikowania sytuacji majątkowej i prawnej masy sanacyjnej oraz rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez dłużnika, w tym liczba pracowników zatrudnianych przez dłużnika
5. Przedłużenie czasu trwania postępowania restrukturyzacyjnego ponad 12 miesięcy (o ile ma to miejsce z przyczyn niezależnych od zarządcy) Od 0 do 20 Na podstawie uznania sądu
NADZORCA UKŁADU – POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU
Art. 35 p.r.
1. W postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu jest wybierany przez dłużnika i pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.
2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się wynagrodzenie nadzorcy układu.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, wygasa w przypadku cofnięcia lub zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz w przypadku śmierci nadzorcy układu lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. Umowa wygasa również w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia jej zawarcia nadzorca układu nie zawrze umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
4. W przypadku wygaśnięcia umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, dłużnik niezwłocznie zawiera umowę z osobą spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24, w celu dalszego pełnienia funkcji nadzorcy układu.
Z postępowaniem o zatwierdzenie układu wiąże się konieczność podejmowania wielu czynności poza sądem, zanim sprawa trafi do sądu restrukturyzacyjnego. Nadzorcy układu nie wyznacza sąd, ale wybiera go dłużnik. Wybór nadzorcy układu ma swobodny charakter.
Nadzorca układu pełni swoje czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z dłużnikiem.
Wynagrodzenie nadzorcy układu określa się w umowie z nadzorcą układu. Nie podlega ono ustaleniu przez sąd i kontroli ze strony sądu restrukturyzacyjnego.