PRAWO SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE

Adwokat dr Michał Świąder w ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się również sprawami z zakresu prawa lokalowego oraz prawa spółdzielczego. 

Pomoc prawna w wyżej wskazanej materii może dotyczyć kwestii związanych z:

 1. najmem lokali mieszkaniowych,
 2. najmem okazjonalnym lokali mieszkaniowych,
 3. najmem instytucjonalnym lokali mieszkaniowych,
 4. najmem instytucjonalnym lokali mieszkaniowych z dojściem do własności,
 5. najmem lokali użytkowych,
 6. obowiązkami i prawami lokatorów,
 7. obowiązkami i prawami właścicieli lokali mieszkalnych
 8. podwyższeniem czynszu najmu,
 9. waloryzacją czynszu najmu,
 10. wypowiadaniem umów najmu lokali mieszkalnych,
 11. opróżnieniem lokali mieszkalnych (eksmisją),
 12. nabyciem uprawnień do lokalu socjalnego,
 13. ochroną praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 14. analizą umów deweloperskich,
 15. uzyskaniem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
 16. dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej,
 17. zawieraniem i analizą umów o kredyt kontraktowy,
 18. wyodrębnianiem na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 19. analizą zawieranych ze spółdzielniami mieszkaniowymi umów o budowę lokalu,
 20. analizą zawieranych ze spółdzielniami mieszkaniowymi umów przeniesienia własności lokalu mieszkalnego,
 21. obsługą prawną zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 22. sporządzaniem regulaminów, uchwał wspólnoty mieszkaniowej i uchwał jej zarządu,
 23. doradztwem w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu nieruchomością wspólną,
 24. doradztwem w zakresie praw i obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej,
 25. powoływaniem i rejestracją spółdzielni,
 26. tworzeniem projektów aktów wewnętrznych spółdzielni, takich jak statuty, uchwały i regulaminy,
 27. obsługą prawną spółdzielni, w tym prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
 28. organizowaniem i przeprowadzaniem walnych zgromadzeń, zgromadzeń grup członkowskich oraz posiedzeń rad nadzorczych spółdzielni.
Adwokat dr Michał Świąder prowadzi obsługę prawną wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz społecznych inicjatyw mieszkaniowych,