PRAWO SPADKOWE

 

Prawo spadkowe można zdefiniować jako dział prawa cywilnego, którego przepisy normują przejście spadku ze spadkodawcy na spadkobierców, albo – zwięźlej – którego przepisy normują dziedziczenie. Regulując sprawę dziedziczenia, prawo spadkowe musi przede wszystkim określić, kto dziedziczy, a więc kto jest spadkobiercą. Spadkobiercami mogą być bądź osoby wskazane przez ustawę (spadkobiercy ustawowi) na podstawie ich związku rodzinnego ze spadkodawcą, opartego na więzach krwi (pokrewieństwo) lub więzi prawnej (małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo – ale jedynie w odniesieniu do pasierbów) z tym ostatnim, bądź też osoby wyznaczone przez spadkodawcę na mocy jego aktu woli, przejawionego w formie testamentu (spadkobiercy testamentowi). Płynie stąd potrzeba unormowania dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także określenia przez prawo spadkowe form testamentu i rozstrzygnięcia, jakie inne dyspozycje majątkowe na wypadek śmierci (czyli rozrządzenia), poza ustanowieniem spadkobiercy, mogą być zawarte w testamencie; rozrządzenia te mogą w szczególności polegać na zobowiązaniu spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego (zapisu) na rzecz oznaczonej osoby, która w ten sposób może uzyskać korzyść ze spadku, nie stając się spadkobiercą. 

Dalej należy wyróżnić grupę przepisów prawa spadkowego, które określają stanowisko prawne spadkobiercy. Chodzi tu o takie zagadnienia, jak wpływ woli spadkobiercy na zachowanie lub utratę praw i obowiązków majątkowych przechodzących na niego w drodze dziedziczenia (przyjęcie lub odrzucenie spadku), wykazanie wobec osób trzecich, że on właśnie jest spadkobiercą (stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia), zakres i sposób realizacji jego odpowiedzialności za długi spadkowe, stosunki prawne między spadkobiercami, którzy są jednocześnie powołani – w określonych częściach – do tego samego spadku (wspólność majątku spadkowego, dział spadku).

Wreszcie prawo spadkowe normuje pewne kwestie pozostające w ścisłym związku z dziedziczeniem, jak ochrona interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy przed niekorzystnymi dla nich dyspozycjami majątkowymi (w prawie polskim instytucją służącą temu celowi jest zachowek) lub przeniesienie przez spadkobiercę na inną osobę w drodze umowy całości (albo części ułamkowej) jego praw wynikających z dziedziczenia, czyli zbycie spadku.

Adwokat dr Michał Świąder świadczy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z:

 • przejściem majątku osoby zmarłej na inne osoby,
 • prawem do spadku (prawem dziedziczenia),
 • zdolnością do dziedziczenia,
 • niegodnością dziedziczenia i jej przyczynami,
 • dziedziczeniem ustawowym i jego porządkiem:
  • dziedziczenie zstępnych i małżonka;
  • dziedziczenie małżonka rodziców i rodzeństwa;
  • dziedziczenie dziadków;
  • dziedziczenie dzieci małżonka spadkodawcy;
  • dziedziczenie Skarbu Państwa, gminy,
 • dziedziczenia w wypadku przysposobienia pełnego i niepełnego,
 • wyłączeniem małżonka spadkodawcy od dziedziczenia,
 • rozrządzeniami na wypadek śmierci

W ramach tego obszaru praktyki oferujemy usługi w kwestiach dotyczących:

 • sporządzenia testamentu,
 • sporządzenia zapisu zwykłego lub windykacyjnego,
 • sporządzenia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • sporządzenia umowy zobowiązującej do zbycia spadku oraz najdogodniejszego uregulowania spraw osobistych i majątkowych na wypadek śmierci,

Przeprowadzamy analizy już sporządzonych testamentów i zapisów zwykłych/zapisów windykacyjnych pod kątem ich ważności.

Adwokat dr Michał Świąder prowadzi sprawy m.in. o:

1.stwierdzenie nabycia spadku:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • podważanie ważności testamentu,
 • podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych,
 • zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku,
 • uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sprawy o przyjęcie/odrzucenie spadku,
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

2.zachowek:

 • dochodzenie zachowku,
 • obrona przed żądaniami zachowku,
 • dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn,
 • dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych,
 • dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości,
 • podważanie skuteczności wydziedziczenia.

3.dział spadku:

 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
 • dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków,
 • dział spadku połączony z podważeniem dokonanych darowizn,
 • dział spadku połączony z doliczaniem darowizn,
 • uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku/zapisu windykacyjnego w terminie,
 • odrzucenie zapisu jak i zmniejszenie zapisów,
 • ustalenie niegodności dziedziczenia,
 • zabezpieczenie spadku.

4. inne sprawy spadkowe:

 • uchylenie się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku,
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego spadkobiercy,
 • sprawy o zabezpieczenie spadku,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy o realizacje roszczenia quasi-alimentacyjnego dziadków spadkodawcy,
 • sprawy o wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • sądowe dochodzenie wykonania zapisu zwykłego lub zapisu windykacyjnego,
 • sprawy o odrzucenie zapisu zwykłego/ustalenie bezskuteczności ustanowienia zapisu zwykłego
 • sprawy o odrzucenie zapisu windykacyjnego/ustalenie bezskuteczności ustanowienia zapisu windykacyjnego,
 • sprawy o uznanie zapisobiercy/zapisobiercy windykacyjnego za niegodnego,
 • dochodzenie wykonania polecenia,
 • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących zarządu spadkiem/przedmiotem zapisu,
 • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących problematyki zarządu sukcesyjnego oraz zachowawczego zarządu sukcesyjnego,
 • doradztwo prawne  w kwestiach związanych z tzw. “zapisem bankowym” (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci),
 • sprawy o uznanie oświadczenia odrzucającego spadek/przedmiot zapisu windykacyjnego za bezskuteczne w stosunku do wierzycieli,
 • sprawy związane z dziedziczeniem gospodarstw rolnych.