ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Art. 586 k.s.h.

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki

– 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przepis art. 586 k.s.h. określa przestępstwo niezgłoszenia wniosku o upadłość. Karalne zachowanie się sprawcy przestępstwa z art. 586 k.s.h. polega na niezgłoszeniu wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających, według określonych przepisów, upadłość spółki. Jest to przestępstwo indywidualne albowiem jego sprawcą może być może być wyłącznie członek zarządu spółki handlowej albo likwidator. Osoby będące członkami innych niż wskazanych w przepisie art. 586 k.s.h, organów spółki nie mogą być sprawcami tego przestępstwa. Dotyczy to także m.in. wspólników oraz prokurenta spółki handlowej.

Zgodnie z postanowieniem SN z 25 marca 2010 r. (IV KK 315/09, OSNKW 2010, Nr 8, poz. 67) “przestępstwo z art. 586 k.s.h. jest przestępstwem trwałym. Czas popełnienia przestępstwa z art. 586 k.s.h. rozpoczyna się pierwszego dnia po upływie dwutygodniowego terminu od powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, a kończy z chwilą złożenia przez zobowiązanego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ustania warunków uzasadniających upadłość spółki, bądź utraty przez sprawcę statusu osoby zobowiązanej do zgłoszenia takiego wniosku”.

Przepis art. 586 k.s.h. dotyczy wszystkich spółek (osobowych i kapitałowych), które prowadzą w celu zarobkowym i na własny rachunek działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową). Nie dotyczy on zatem tych spółek handlowych, które nie prowadzą działalności zarobkowej (np. spółki non profit albo fundusze emerytalne) lub nie prowadzą na własny rachunek działalności gospodarczej