PRAWO PRACY

Do zakresu świadczonych przez Kancelarię Adwokata dr. Michała Świądra usług prawnych należą sprawy z zakresu prawa pracy. Posiada on  wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie prawa dzięki prowadzeniu szeregu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorców.

W zakresie tej gałęzi prawa Adwokat dr Michał Świąder świadczy następujące usługi:

Prawo pracy – czynności pozasądowe

 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, klauzul o zakazie konkurencji, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie regulaminów wynagradzania oraz regulaminów pracy;
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron o rozwiązaniu stosunku pracy, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, dokumentów co do powierzenia pracownikowi innej pracy;
 • potrącenie wynagrodzenia, odpraw rentowych, emerytalnych i pośmiertnych, nagród jubileuszowych;
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: przygotowanie kar upomnienia, nagany, pieniężnych;
 • opracowywanie regulaminów funduszów świadczeń socjalnych oraz zasad dysponowania tym funduszem;
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących zwolnień grupowych;
 • reprezentowanie w sprawach o świadczenia przysługujących w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • reprezentowanie w sprawach o odpowiedzialność materialną pracowników;
 • reprezentowanie w sprawach o odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi;
 • pomoc w ustalaniu i sporządzaniu dokumentacji dotyczącej:
  • czasu pracy,
  • normy i ogólnego wymiar czasu pracy,
  • systemu i rozkładu czasu pracy (system zadaniowego czasu pracy);
  • wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy

Pomoc prawna w kwestiach dotyczących:

 • urlopu wypoczynkowego, odwołania z urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, ustalania planu urlopów;
 • urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego, prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
 • sporządzanie wniosków o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlopu wychowawczego;
 • układów zbiorowych pracy, ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 • związków zawodowych – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych;
 • wypadków przy pracy;
 • mediacji;
 • spraw z zakresu ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305);

Prawo pracy – czynności sądowe

 • przygotowanie pozwów, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę) i reprezentację w tych sprawach,
 • przygotowanie pozwów i reprezentację w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, ustalenie treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, o zapłatę odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
 • przygotowanie pozwów i reprezentację w sprawach o zapłatę odszkodowania za mobbing czy dyskryminację,
 • przygotowanie pozwów o sprostowanie treści świadectwa pracy;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników;
 • sporządzanie sprzeciwów przeciwko wymierzeniu kary porządkowej;
 • sporządzanie pozwów i reprezentację w sprawach o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej;
 • sporządzanie pozwów o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy;
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Ponadto Kancelaria świadczy Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców w zakresie:

 • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),
 • opiniowania podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników zagranicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujących kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,
 • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
 • pomocy w zakresie renegocjacji zakładowych układów zbiorowych pracy oraz przekształcania ich w regulaminy wynagrodzeń i pracy,
 • pomocy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do europejskich rad zakładowych oraz rad pracowników,
 • restrukturyzacji systemów nagród jubileuszowych oraz odpraw,
 • pomocy prawnej dla pracowników (dochodzenie należnych wynagrodzeń, odpraw czy nagród).