PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Jednym z zasadniczych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo prawne we wszystkich kwestiach mających związek z prawem upadłościowym. Świadczymy pomoc prawną na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jak i na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwego postępowania upadłościowego.

Dzięki wysokiej specjalizacji Kancelarii w zakresie Prawa upadłościowego, uczestnikom postępowań upadłościowych możemy zaoferować skuteczną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego,

Dysponujemy doświadczeniem w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach upadłościowych, począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej, przez wybór optymalnej ścieżki postępowania, przygotowanie przedsiębiorstwa i zarządu do postępowania, poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aż po czynności w toku postępowania upadłościowego, a także negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia układu w upadłości.

Udzielamy wsparcia prawnego osobom prawnym jak i osobom fizycznym  prowadzącym działalność gospodarczą. Nasze usługi są dedykowane nie tylko dużym podmiotom ze skomplikowaną sytuacją ekonomiczną i rozbudowaną strukturą zatrudnienia, ale także małym i mikroprzedsiębiorcom – upadłość firmy

Adwokat dr Michał Świąder doradza także osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w kwestiach dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej.

W ramach określonego wyżej obszaru praktyki oferujemy Państwu usługi w kwestiach dotyczących m.in.:

 1. analiz prawnych i ekonomicznych w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek wdrożenia procedury upadłościowej,
 2. prowadzenie negocjacji z wierzycielami przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej,
 3. opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu wierzycieli oraz dłużników,
 4. opracowywania wniosków o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji majątku upadłego (pre-pack)
 5. reprezentacji członków zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedury upadłościowej bądź procedur restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach związanych z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej, karnej i podatkowej członków zarządów spółek kapitałowych,
 6. opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej   – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA,
 7. opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne,
 8. przygotowywania wniosków i reprezentowania wierzycieli, tymczasowych nadzorców sądowych, syndyków albo zarządców przymusowych w postępowaniach w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. reprezentowania dłużników oraz upadłego w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 10. reprezentowanie upadłych – osób fizycznych oraz wierzycieli w postępowaniu mającym na celu ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, w tej materii proponujemy m.in.:
 • sporządzanie wniosków o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty oraz skarg kasacyjnych na postanowienia sądu II instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty,
 • sporządzenie w imieniu upadłego wniosków o zmianę ustalonego planu spłaty oraz wniosków o zezwolenie na dokonanie czynności prawnych mających wpływ na wykonanie planu spłaty,
 • sporządzanie w imieniu wierzycieli wniosków o uchylenie planu spłaty,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie planu spłaty,
 • zaskarżanie postanowień sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli

10. reprezentowania interesów wierzycieli w toku postępowania upadłościowego, a mianowicie:

 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach związanych ze zgłaszaniem i ustalaniem wierzytelności (sporządzanie zgłoszeń wierzytelności,
 • sporządzanie sprzeciwów od listy wierzytelności, wniosków o dokonanie zmian na liście wierzytelności, sporządzanie zażaleń do sądu upadłościowego na postanowienia sędziego – komisarza w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu oraz na postanowienia w przedmiocie zmiany na liście wierzytelności),
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach w sprawie podziałów funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i prac obciążonych rzeczowo (sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziałów funduszów masy, sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziałów sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych rzeczowo)
 • przygotowywanie wniosków o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu
 • reprezentowanie wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli oraz sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego – komisarza o uchyleniu uchwał podjętych przez zgromadzenie wierzyciel
 • przygotowywanie wniosków o ustanowienie rady wierzycieli, powołanie członka rady wierzycieli zmianę składu rady wierzycieli,
 • pełnienie funkcji członka rady jako pełnomocnik wierzyciela, sporządzanie zarzutów co do uchwał rady wierzycieli oraz sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego – komisarza o uchyleniu uchwał rady wierzycieli
 • sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziału funduszów masy upadłości oraz zarzutów przeciwko planom podziałów sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych rzeczowo i reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach wywołanych wniesieniem powyższych zarzutów
 • sporządzanie w imieniu wierzycieli zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego
 • sporządzenie w imieniu wierzycieli zażaleń na postanowienia o umorzeniu – w całości lub w części – zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną
 • przygotowywanie wniosków o uchylenie układu oraz o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym
 • sporządzanie zastrzeżeń co do układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym.

11. reprezentowania interesów dłużnika/upadłego w toku postępowania upadłościowego, a mianowicie:

 • sporządzanie propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie zastrzeżeń co do układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowywanie wniosków o uchylenie układu oraz o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentowanie upadłego w postępowaniach zmierzających do ustalenia listy wierzytelności (sporządzanie sprzeciwów od listy wierzytelności, co do uznania wierzytelności, sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego – komisarza na postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia lub zmiany listy wierzytelności,
 • sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziału funduszów masy upadłości oraz zarzutów przeciwko planom podziałów sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych rzeczowo i reprezentowanie upadłego w postępowaniach wywołanych wniesieniem powyższych zarzutów,

12. reprezentowania innych podmiotów w postępowaniach mających związek z toczącym się postępowaniem upadłościowym, a mianowicie:

 • sporządzanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości składników mienia nienależących do majątku upadłego oraz świadczeń otrzymane za zbyte mienie,
 • reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie wniosku o wyłączenie z masy upadłości,
 • sporządzanie pozwów o wyłączenie z masy upadłości i reprezentację przed sądem upadłościowym w postępowaniu z powództwa o wyłączenie z masy,
 • sporządzanie skarg na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie wezwań do złożenia oświadczenia o odstąpienie lub wykonaniu umowy wzajemnej,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego – komisarza zezwalające syndykowi na wypowiedzenie umów najmu lub dzierżawy zawartych przez upadłego,

13. reprezentowania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, gdzie upadłym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • sporządzaniu zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty oraz skarg kasacyjnych na postanowienia sądu II instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty,
 • sporządzaniu w imieniu wierzycieli wniosków o uchylenie planu spłaty,
 • zaskarżaniu postanowień sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia
 • upadłości i niezaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli,

14. reprezentowanie upadłego w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym zakresie
pomagamy m.in w:

 • sporządzaniu wniosków o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu 
  upadłościowym,
 • sporządzaniu zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty oraz skarg kasacyjnych na postanowienia sądu II instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty,
 • sporządzaniu w imieniu upadłego wniosków o zmianę ustalonego planu spłaty oraz wniosków o zezwolenie na dokonanie czynności prawnych 
  mających wpływ na wykonanie planu spłaty,
 • sporządzaniu w imieniu wierzycieli wniosków o uchylenie planu spłaty,
 • sporządzaniu zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie planu spłat,
 • zaskarżaniu postanowień sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego,
 • określeniu przedmiotów, które mają pozostać w dyspozycji upadłego,
 • sprzedaży ruchomości wchodzących w skład masy upadłości “konsumenta,
 • zawarciu układu z wierzycielami w ramach upadłości konsumenckiej;

15. sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego i reprezentowanie w
toku tego postępowania,

16. sporządzanie wniosków o uchylenie albo zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego i reprezentowanie w toku
tego postępowania,

17. świadczenie pomocy prawnej w przypadku niewypłacalności dewelopera – przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawaodrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość (Upadłość deweloperska),

18. świadczenie pomocy prawnej w razie niewypłacalności banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

19. świadczenie pomocy prawnej w przypadku niewypłacalności emitenta obligacji,

 • reprezentowanie praw i interesów obligatariuszy

20. udzielanie pomocy prawnej w przypadku niewypłacalności zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji – reprezentowanie interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

21. reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Współpracujemy z Kancelarią adwokata oraz licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego Andrzeja Świąder.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Świąder