PRAWO KARNE

Adwokat dr Michał Świąder sprawami z zakresu prawa karnego zajmuje się w ograniczonym zakresie. Kancelaria oferuje obronę oskarżonych oraz reprezentację innych podmiotów w sprawach o:

  1. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art.296 – 309 k.k.) w szczególności w sprawach o czyny stypizowane w przepisach art.:
    • 300 k.k. – Niezaspokojenie roszczeń wierzyciela,
    • 301 k.k. – Oszukańczy transfer majątku oraz bankructwo z pokrzywdzeniem wierzycieli,
    • 302 k.k. – Faworyzowanie wierzycieli, przekupstwo wierzycieli
  2. przestępstwa przeciwko prawidłowemu przebiegowi postępowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych(art. 522 p.u., 523 p.u., 399 p.r., 400 p.r.),
  3. przestępstwa określone w art. 586 – 595 k.s.h. oraz w art. 267b ustawy – Prawo spółdzielcze,