SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Udzielamy pomocy prawnej w kwestiach dotyczących: postępowania klauzulowego, postępowania zabezpieczającego, sądowego postępowania egzekucyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

W ramach tej sfery naszej działalności oferujemy między innymi:

 1. sporządzenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
 2. reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu klauzulowym,
 3. reprezentowanie małżonka dłużnika w postępowaniu o nadanie przeciwko temu małżonkowi klauzuli wykonalności,
 4. reprezentowanie nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w postępowaniu klauzulowym,
 5. reprezentowanie wspólników osobowych spółek handlowych w postępowaniach klauzulowych w przedmiocie nadania tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom tych spółek,
 6. reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego, zamiast utraconego,
 7. sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego oraz egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 8. sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych,
 9. sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej,
 10. sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,
 11. sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania zabezpieczającego,
 12. złożenie kompletu dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej bądź do właściwego sądu,
 13. reprezentowanie w sądowym postępowaniu egzekucyjnym,
 14. reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 15. ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,
 16. przekazywanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika,
 17. stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych,
 18. doradztwo prawne dla zarządców oraz zarządców przymusowych,
 19. sporządzanie pozwów przeciwegzekucyjnych i reprezentację w postępowaniu wywołanym wniesieniem powództwa opozycyjnego bądź ekscydencyjnego,
 20. przygotowywanie skarg na czynności oraz zaniechania komornika i reprezentację w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi, w tym skarg na udzielenie przybicia dokonane w toku egzekucji z ruchomości, skarg na opis i oszacowanie nieruchomości,
 21. przygotowywanie skarg na postanowienia komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego, 
  sporządzanie wniosków o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej,
 22. sporządzanie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 23. sporządzanie zarzutów na oszacowanie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, które zostało dokonane przez poborcę skarbowego,
 24. sporządzanie zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 25. przygotowywanie skarg: na czynności organu egzekucyjnego lub egzekutora, na oszacowanie ruchomości dokonane przez poborcę skarbowego, na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji, na czynności dotyczące obwieszczenia o licytacji, na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji,
 26. sporządzanie wniosków o wyłączenie spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub praw majątkowych,
 27. sporządzanie zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji i reprezentację w postępowaniu wywołanym wniesieniem tych zarzutów,
 28. sporządzanie skarg na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy,
 29. sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji w wypadkach prawem przewidzianych,
 30. obecność podczas dokonywania przez komornika czynności egzekucyjnych.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 101) – wyciąg
Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1619)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 231 poz. 1376) – wyciąg

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770).