POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

Postępowanie restrukturyzacyjne to zorganizowane za pomocą stosunków prawno -procesowych działanie sądowych i pozasądowych organów postępowania restrukturyzacyjnego z udziałem zainteresowanych podmiotów mające na celu ochronę społecznych i indywidualnych interesów, wyrażających się w dążeniu do uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużników zdolności do wykonywania zobowiązań, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Poza postępowaniem sanacyjnym ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, dalej: p.r.) reguluje przebieg jeszcze trzech postępowań restrukturyzacyjnych tj. postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego.

Wspólnym elementem tych postępowań jest układ, czyli restrukturyzacja zobowiązań dłużnika za zgodą odpowiedniej większości wierzycieli. Różnią się natomiast między sobą zakresem ochrony dłużnika przed wierzycielami oraz zakresem objęcia ich procedurami także restrukturyzacji majątku dłużnika, sposobu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zatrudnienia.

Każde z czterech postępowań restrukturyzacyjnych ma ten sam katalog wierzytelności objętych układem, propozycji układowych, zasad i skutków zawarcia i zatwierdzenia układu, a także zasady zmian i uchylenia układu. Różnią się natomiast sposobem liczenia większości potrzebnej do zawarcia układu. Co do zasady większość liczy się spośród wierzycieli głosujących (przyspieszone, układowe i sanacyjne), a tylko w postępowaniu o zatwierdzenie układu większości liczone są od liczby i kwoty wierzytelności uprawniających do udziału w głosowaniu.

Kryterium ograniczającym swobodny wybór postępowania jest suma wierzytelności spornych. Jeżeli jest niższa niż 15%, dłużnik może wybrać postępowanie o zatwierdzenie układu albo przyspieszone postępowanie układowe bądź – o ile zachodzi potrzeba głębszej restrukturyzacji, w tym naprawy przedsiębiorstwa – postępowanie sanacyjne. Jeżeli zaś przekracza 15%, to dłużnik ma do wyboru jedynie postępowanie układowe i sanacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna się zawarciem przez dłużnika umowy z osobą posiadająca licencje doradcy restrukturyzacyjnego, która w postępowaniu będzie pełniła funkcję nadzorcy układu. W ramach tego postępowania rozpoznawany jest wniosek o zatwierdzenie układu. Kończy się ono uprawomocnieniem postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu, umorzeniu postępowania lub odrzuceniu wniosku.

Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1072; dalej: Tarcza 4.0) wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego – tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Celem omawianej regulacji miało stać się czasowe zapobiegnięcie skutkom niewypłacalności przedsiębiorców, powstałej wobec ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Formalnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowiło modyfikację jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, lecz zakres tych zmian uzasadnia w praktyce traktowanie tego postępowania jako odrębnego postępowania restrukturyzacyjnego.

Opisując w zarysie przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, należy wyróżnić następujące czynności:
  1. zawarcie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym;
  2. sporządzenie planu restrukturyzacyjnego;
  3. wyznaczenie dnia układowego;
  4. sporządzenie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych;
  5. sformułowanie propozycji układowych;
  6. dokonanie obwieszczenia o otwarciu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  7. samodzielne zbieranie głosów z ewentualnym przeprowadzeniem zgromadzenia wierzycieli;
  8. złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie zawartego układu w ciągu 4 miesięcy od dnia obwieszczenia;
  9. zatwierdzenie przez sąd zawartego układu.

Epidemia COVID-19 i wprowadzona przepisami tymczasowymi procedura uproszczonej restrukturyzacji pokazały, że postępowanie o zatwierdzenie układu może być najbardziej atrakcyjną z procedur restrukturyzacyjnych dzięki połączeniu dwóch podstawowych zasad: wszczęcie postępowania bez udziału sądu i automatyczna ochrona przed wierzycielami. Ustawodawca zaplanował wygaśnięcie możliwości obwieszczania o uproszczonej restrukturyzacji z dniem 30.11.2021 r. Następnego dnia, czyli 1.12.2021 r., weszły w życie znowelizowane przepisy o postępowaniu o zatwierdzenie układu. 

Przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne rozpoczynają się złożeniem wniosku o otwarcie postępowania, obejmują etap rozpoznania wniosku i w razie pozytywnego rozstrzygnięcia tego wniosku etap postępowania po otwarciu postępowania oraz kończą się uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu albo o umorzeniu postępowania.

W razie przyjęcia i zatwierdzenia układu kolejnym etapem każdego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych jest wykonywanie układu przez dłużnika. Ten etap postępowania kończy się uprawomocnieniem postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu, lub uchyleniu układu, albo wygaśnięciem układu z mocy prawa. Wspólną cechą czterech postępowań restrukturyzacyjnych jest dokonywana w ich ramach restrukturyzacja m.in. w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym sporządzany jest spis wierzytelności, przeprowadzane jest zgromadzenie wierzycieli, na którym jest głosowany układ, układ jest rozpoznawany przez sąd, który wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu, odmowie zatwierdzenia układu albo i umorzeniu postępowania.

Prawidłowe sporządzenie realnych (możliwych do wykonania) propozycji układowych oraz rzetelnego planu restrukturyzacyjnego niejednokrotnie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii i prawa. W związku z powyższym postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy albo zarządcy.

Nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 776 oraz z 2015 r. poz. 978) albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję.

Nadzorca układu jest wybierany przez dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Nadzorca układu pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. Umowę z nadzorcą układu dłużnik zawiera w celu przygotowania przez dłużnika propozycji układowych, przeprowadzenia zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Nadzorca sądowy jest powoływany przez sąd w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego.  Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli, o których mowa w art. 80 ust. 3 p.r. oraz art. 116 p.r., sąd, w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego, powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24 p.r., wskazaną przez dłużnika.

Zarządca natomiast jest powoływany przez sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego. Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli, o których mowa w art. 80 ust. 3 p.r. oraz art. 116 p.r, sąd, w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego, powołuje do pełnienia funkcji zarządcy osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24 p.r., wskazaną przez dłużnika.

Dzięki współpracy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym adwokatem Andrzejem Świądrem (numer licencji 110) jesteśmy w stanie wdrożyć kompleksowe rozwiązania mające na celu wyprowadzenie firmy z kryzysu.

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Kancelaria Adwokacka Andrzej Świąder

Adwokat Andrzej Świąder posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Od 1995 roku sprawuje funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, zarządcy przedsiębiorstwa, likwidatora lub kuratora w wielu podmiotach gospodarczych: spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych. Umożliwia mu to sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji firm z wykorzystaniem wiedzy fachowej i wspomnianego doświadczenia w udzielaniu pomocy niewypłacalnym podmiotom. 
Dzięki posiadanej licencji doradcy restrukturyzacyjnego adwokat Andrzej Świąder może być pełnić funkcję nadzorcy układu na podstawie porozumienia z zagrożonym niewypłacalnością bądź już niewypłacalnym dłużnikiem. Do­świad­cze­nie oraz do­bra re­pu­ta­cja do­rad­cy restrukturyzacyjnego Andrzeja Świądra umoż­li­wia uzy­ska­nie zgo­dy są­du re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz wierzycieli na pełnienie przez niego funkcji nadzorcy sądowego lub zarządcy.
Współpracujemy także z ekonomistami, biegłymi rzeczoznawcami majątkowymi oraz licencjonowanymi zarządcami nieruchomości. Umożliwia nam to opracowanie szczegółowych programów naprawczych (wstępnych planów restrukturyzacyjnych, które będą stanowiły pod­sta­wę pla­no­wa­nych zmian w przedsiębiorstwie dłużnika i punk­t wyj­ścia do za­war­cia układu z wie­rzy­cie­la­mi.