NADZORCA SĄDOWY

Art. 23 ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity z dnia 23 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1574).

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy, albo zarządcy.

Czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jako organ pozasądowy postępowania restrukturyzacyjnego pełnią:
1) nadzorca układu;
2) nadzorca sądowy;
3) zarządca.
Nadzorca sądowy pełni nadzór nad czynnościami dłużnika w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym. Jego rola odpowiada kompetencjom nadzorcy sądowego w regulowanym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Co do zasady uprawnienia dłużnika w tych postępowaniach ograniczone są do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest, pod rygorem nieważności, zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zgodę rady wierzycieli. Zgoda może być udzielona również po dokonaniu czynności w terminie miesiąca od jej dokonania (art. 43 ust. 1 p.r.).
Wyjątkowo w wypadkach wskazanych w art. 239 ust. 1 p.r. sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę, jeżeli:
1) dłużnik, chociażby nieumyślnie, naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu, czego skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli lub możliwość takiego pokrzywdzenia w przyszłości;
2) oczywiste jest, że sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania układu lub dla dłużnika ustanowiono kuratora na podstawie art. 68 ust. 1 p.r.;
3) dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego, w szczególności nie złożył w wyznaczonym przez sędziego-komisarza terminie propozycji układowych zgodnych z prawem.
W takich wypadkach postępowanie dalej toczy się jako przyspieszone układowe lub układowe, ale dłużnik zostaje całkowicie pozbawiony prawa zarządu, a powołany zarządca wykonuje czynności przypisane w ustawie nadzorcy sądowemu, a ponadto zarządza majątkiem w pełnym zakresie.

Do czynności nadzorcy sądowego należy w szczególności:

1) zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
2) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;
3) ocena propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu;
4) w przyspieszonym postępowaniu układowym – sporządzenie spisu wierzytelności spornych.

Jeżeli dłużnik wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym zawnioskuje o powołanie konkretnej osoby lub spółki do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, a wniosek ten poprą wierzyciele dysponujący minimum 30% wierzytelności uprawniających do wskazania nadzorcy sądowego (z wyjątkiem wierzycieli pozostających w szczególnym stosunku z dłużnikiem, o których mowa w art. 116 p.r.), sąd, uwzględniając wniosek restrukturyzacyjny, ma obowiązek taką osobę do pełnienia funkcji powołać. Dla uniknięcia zbędnej korespondencji i związanej z tym straty czasu wskazane jest, aby wraz z wnioskiem przedłożyć także zgodę wskazanego doradcy restrukturyzacyjnego na pełnienie funkcji.

Adwokat Michał Świąder ściśle współpracuje z adwokatem Andrzejem Świąder, który jest jednocześnie licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Od 1995 roku sprawuje on funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, zarządcy przedsiębiorstwa, likwidatora lub kuratora wielu podmiotów gospodarczych: spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych. Umożliwia mu to sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji firm z wykorzystaniem wiedzy fachowej i wspomnianego doświadczenia w udzielaniu pomocy niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością podmiotom. 

Obecnie Andrzej Świąder pełni funkcję:

Adwokat Michał Świąder gwarantuje sprawne i szybkie przeprowadzenie procedury zbierania zgód od wierzycieli na ustanowienie nadzorcy sądowego wybranego przez dłużnika. 

Warto także zaznaczyć, że w aktualnym stanie prawnym członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., których nie można zaspokoić z majątku spółki (odpowiedzialność z art. 299 § 1 k.s.h.), gdy we właściwym czasie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Ponadto zgodnie z art. 116 § 1 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z dnia 17 stycznia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.