ZDOLNOŚĆ RESTRUKTURYZACYJNA

Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574). stosuje się do:

 1. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 i 585);
 2. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 3. wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 4. wspólników spółki partnerskiej.

Zdolność restrukturyzacyjna to atrybut przysługujący niektórym dłużnikom umożliwiający prowadzenie z ich udziałem jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych.

Podmiotem, który jest wyposażony w zdolność restrukturyzacyjną jest m.in. przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43[1] k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zdolność restrukturyzacyjna jest w swoim zakresie pojęciem węższym niż zdolność upadłościowa, która ustawodawca przyznał także osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumencka zdolność upadłościowa). Zdolność restrukturyzacyjną mają natomiast podmioty, które ubocznie prowadzą działalność gospodarczą, np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, instytuty badawcze. Zdolność restrukturyzacyjna przysługuje także spółce kapitałowej w organizacji, o ile podjęła ona działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zdolność restrukturyzacyjną posiada nie spółka cywilna, ale jej wspólnicy. Ustawodawca nie wykluczył zdolności restrukturyzacyjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmioty te nie mają co prawda statusu przedsiębiorcy, a w ustawie Prawo upadłościowe expressis verbis wykluczono posiadanie przez nie zdolności upadłościowej (art. 6 pkt. 3 p.u.). Jednak brak jest tożsamego wyłączenia w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Może to uzasadniać przyznanie zdolności restrukturyzacyjnej publicznym samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  uczelnią jest szkoła prowadząca studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie . Niezależnie od tego, czy uczelnie mają charakter publiczny czy też niepubliczny (prywatny), nie mając zdolności upadłościowej mają jednak zdolność restrukturyzacyjną

WYŁĄCZENIE ZDOLNOŚCI RESTRUKTURYZACYJNEJ

W odniesieniu do niektórych podmiotów prawa ustawodawca dokonał wyłączenia zdolności restrukturyzacyjnej. Zdolności restrukturyzacyjnej nie mają:

 1. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Zdolność restrukturyzacyjną mają natomiast podmioty z udziałem Skarbu Państwa, jeżeli przysługuje im przymiot przedsiębiorcy;
 2. Banki krajowe;
 3. Bank Gospodarstwa Krajowego;
 4. Oddziały banków zagranicznych;
 5. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe;
 6. Firmy inwestycyjne  o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996) – dom maklerski w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 tej ustawy;
 7. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
 8. Fundusze Inwestycyjne;
 9. Instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013”, z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli są jednostką zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013 wobec instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 575/2013, podmiotu, o którym mowa w pkt 3-9, lub firmy inwestycyjnej i są objęte nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z art. 6-17 rozporządzenia nr 575/2013;
 10. Finansowe spółki holdingowe  w rozumieniu w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 11. Finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 12. Holdingi mieszane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 13. Dominujące finansowe spółki holdingowe z państwa członkowskiego Unii Europejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia nr 575/2013;
 14. Unijne dominujące finansowe spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia nr 575/2013;
 15. Dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia nr 575/2013;
 16. Unijne dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013.