PRAWO OŚWIATOWE

Adwokat dr Michał Świąder udziela pomocy prawnej również z zakresu szeroko rozumianego prawa oświatowego.

Doradzamy w kwestiach dotyczących:

 • awansu zawodowego nauczycieli;
 • nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany), nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania – zasady, rodzaj umowy (na czas określony, czas nieokreślony), kryteria i przesłanki zastosowania art. 10 ust. 5, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 967);
 • wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę (zasady i przesłanki), odpraw, stanu nieczynnego, ograniczenia zatrudnienia (zasada przyznawania odprawy), innych zasad wypowiadania i rozwiązywania stosunku o pracę na podstawie mianowania i umowy o pracę art. 20, 23, 26, 27 i 28 Karty Nauczyciela;
 • nagród jubileuszowych;
 • regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, regulaminów funduszu świadczeń socjalnych, zasad dysponowania funduszem;
 • godzin ponadwymiarowych, świadczeń urlopowych;
 • dodatków do wynagrodzeń;
 • zasiłków na zagospodarowanie;
 • urlopów uzupełniających, macierzyńskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia;
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej i kar porządkowych – sporządzamy pozwy o uchylenie kary i reprezentujemy w postępowaniach przed komisjami dyscyplinarnym i sądem apelacyjnym;
 • zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela;
 • powierzenia stanowiska dyrektora, konkursów na stanowisko dyrektora;
 • likwidacji szkoły, połączenia szkół w zespół, wyłączenie szkół z zespołu;
 • tworzenia związków zawodowych – uprawnień dla pracowników i obowiązków dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych;
 • finansowania zadań oświatowych.