PODSTAWY OTWARCIA POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

PODSTAWY OTWARCIA POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Podstawy otwarcia postępowania to wszelkie okoliczności, które muszą zostać zweryfikowane przez sąd restrukturyzacyjny w ramach rozpoznania wniosku o jego wszczęcie. 

Można wyróżnić następujące podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego:

 1. niewypłacalność (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r. poz. 978, dalej: p.r.)
 2. zagrożenie niewypłacalnością (art. 6 ust. 1 p.r.),
 3. brak pokrzywdzenia wierzycieli jako skutek postępowania (art. 8 ust. 1 p.r.),
 4. uprawdopodobnienie zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów i zobowiązań (art. 8 ust. 2 p.r.),
 5. wielość wierzycieli,
 6. legitymacje do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego,
 7. zdolność restrukturyzacyjną,
 8. suma wierzytelności spornych nieprzekraczająca 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 3 ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 2 p.r.),
 9. suma wierzytelności spornych przekraczająca 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 3 ust. 4 pkt. 2 p.r.).

Nie wszystkie wyżej wymienione podstawy mają zastosowania do każdego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Następujące podstawy dotyczą wszystkich postępowań:w

 1. niewypłacalność,
 2. zagrożenie niewypłacalnością,
 3. wielość wierzycieli,
 4. legitymacja do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego,
 5. zdolność restrukturyzacyjną. 

Podstawa – pokrzywdzenie wierzycieli dotyczy przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu oraz Przyspieszone postępowanie układowe mogą być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Natomiast postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Sąd odmawia otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Brak zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów i zobowiązań nie wyłącza zatem możliwości wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego.