ZARZĄDCA

Art. 23 ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity z dnia 23 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1574).

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy, albo zarządcy.

Czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jako organ pozasądowy postępowania restrukturyzacyjnego pełnią:
1) nadzorca układu;
2) nadzorca sądowy;
3) zarządca.

Zarządca niezwłocznie obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. Do obowiązków zarządcy należy w szczególności:

a) niezwłoczne objęcie zarządu masą sanacyjną;

b) zarządzanie masą sanacyjną;

c) sporządzenie spisu inwentarza;

d) sporządzenie i realizacja planu restrukturyzacyjnego;

e) sporządzenie spisu wierzytelności;

f) ocena propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania;

g) podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów;

h) udział w zgromadzeniu wierzycieli;

i) złożenie opinii o możliwości wykonania układu”

Zarządca powoływany jest przez sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego. 

Zarządca jest również organem w przyspieszonym postępowaniu układowym, jeżeli dłużnika pozbawiono zarządu własnego oraz w postępowaniu układowym, jeżeli dłużnika pozbawiono zarządu własnego.

Jeżeli dłużnik wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego zawnioskuje o powołanie konkretnej osoby do pełnienia funkcji zarządcy, a wniosek ten poprą wierzyciele dysponujący minimum 30% wierzytelności uprawniających do wskazania zarządcy (z wyjątkiem wierzycieli pozostających w szczególnym stosunku z dłużnikiem, o których mowa w art. 116 p.r.), sąd, uwzględniając wniosek restrukturyzacyjny, ma obowiązek taką osobę do pełnienia funkcji powołać. Dla uniknięcia zbędnej korespondencji i związanej z tym starty czasu wskazane jest, aby wraz z wnioskiem przedłożyć także zgodę wskazanego doradcy restrukturyzacyjnego na pełnienie funkcji.

Adwokat Michał Świąder ściśle współpracuje z adwokatem Andrzejem Świąder, który jest jednocześnie licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Od 1995 roku sprawuje on funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, zarządcy przedsiębiorstwa, likwidatora lub kuratora w wielu podmiotów gospodarczych: spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych. Umożliwia mu to sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji firm z wykorzystaniem wiedzy fachowej i wspomnianego doświadczenia w udzielaniu pomocy niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością podmiotom. 

Obecnie Andrzej Świąder pełni funkcję:

Adwokat Michał Świąder gwarantuje sprawne i szybkie przeprowadzenie procedury zbierania zgód od wierzycieli na ustanowienie  nadzorcy sądowego wybranego przez dłużnika. 

Warto także zaznaczyć, że w aktualnym stanie prawnym członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., których nie można zaspokoić z majątku spółki (odpowiedzialność z art. 299 § 1 k.s.h.), gdy we właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Ponadto zgodnie z art. 116 § 1 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z dnia 17 stycznia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.