PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Adwokat Michał Świąder oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz reprezentowania klientów przed właściwymi organami oraz sądami administracyjnymi.

Zakres usług prawnych ze wskazanej dziedziny prawa obejmuje między innymi: 

 1. sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych,
 2. sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów,
 3. sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje,
 4. reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi,
 5. reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji,
 6. doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego: 
  • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  • zawiadamianie organów Inspekcji Budowlanej o nieprawidłowościach w toku budowy,
  • zaskarżanie uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentacja w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 7. pomoc prawną w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 8. prowadzenie spraw o rozgraniczenie nieruchomości
 9. doradztwo prawne w zakresie prawa wizowego oraz prawa cudzoziemców,
 10. przeprowadzanie audytów nieruchomości na potrzeby obrotu nieruchomościami,
 11. reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych z zabytkami, gruntami rolnymi i leśnymi, procesami budowlanymi, ochroną środowiska, czy zagadnieniami geodezyjnymi,
 12. prowadzenie spraw o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości,
 13. pomoc prawną w sprawach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 14. doradztwo prawne w zakresie prawa wizowego oraz prawa cudzoziemców:
  1. pomoc w kwestii uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP, ze względu na pracę, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski, zezwolenie na osiedlenie, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, obywatelstwo.
  2. występowanie w imieniu pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę typ A,B,C,D,E
  3. pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zakup nieruchomości przez Cudzoziemca.