UPROSZCZONY WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Art. 334 ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508, dalej: p.r.)

1. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.

2. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz zawierać żądanie ogłoszenia upadłości. Przepisów art. 22-25 Prawa upadłościowego nie stosuje się.

3. W obwieszczeniu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo o odmowie zatwierdzenia układu poucza się o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 335 p.r.  Rozpoznanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości wstrzymuje się do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.

Art. 336 p.r. W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, mimo pełnienia funkcji przez nadzorcę sądowego albo zarządcę, sąd może zastosować inne sposoby zabezpieczenia zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego o zabezpieczeniu majątku dłużnika.

Art. 337 p.r.  Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości ma przede wszystkim zabezpieczać interesy wierzycieli w przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub odmowy zatwierdzenia układu. Jego głównym celem jest umożliwienie wierzycielom szybkiego, sprawnego i prostego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w trybie, który umożliwia nieprzerwane zabezpieczenie majątku dłużnika w okresie od umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub odmowy zatwierdzenia układu do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości musi spełniać wymogi pisma procesowego oraz zawierać żądanie ogłoszenia upadłości dłużnika. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć tylko w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu. W przypadku uchybienia temu terminowi można złożyć “zwykły” wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Termin na wniesienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wynosi 2 tygodnie od obwieszczenia postanowienia o umorzeniu albo od obwieszczenia postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu.

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości zostać złożony przez każdego z wierzycieli dłużnika. Dotyczy to zarówno wierzycieli, których wierzytelności powstały po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i którzy zostali umieszczeni w spisie wierzycieli, jak i wierzycieli, których wierzytelności powstały po tej dacie. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości może również złożyć dłużnik, a także każdy z reprezentantów dłużnika.