CENNIK USŁUG PRAWNYCH

Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. Koszty usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokata dr. Michała Świądra są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała), rodzaju i stopnia skomplikowania danej sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. W przypadku, gdy przedstawiona przez klienta sprawa ma charakter naglący cena za usługę prawną może być odpowiednio wyższa. 

Z uwagi na powyższe dokładne oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z realiami konkretnej sprawy.

Obowiązujące w praktyce cztery podstawowe formy rozliczeń z klientem to:

 1. wynagrodzenie ryczałtowe bez limitu godzin,
 2. wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin,
 3. wynagrodzenie godzinowe,
 4. wynagrodzenie stałe określone z góry za prowadzenie konkretnej sprawy.
 5. wynagrodzenie stałe określone z góry z premią za korzystny wynik sprawy.

Wynagrodzenie ryczałtowe bez limitu godzin

Ta forma rozliczeń jest dedykowana głównie przedsiębiorcom oraz podmiotom instytucjonalnym. W przypadku wybrania tej formy rozliczeń  w umowie z Klientem zostaje ustalone miesięczne wynagrodzenie za usługi prawne świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Michała Świądra. Stawka wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników takich jak wielkości przedsiębiorstwa,  rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stopnia skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy, siedziby przedsiębiorcy oraz miejsc lokalizacji oddziałów zewnętrznych, wybranej formy współpracy (istnieje możliwość świadczenia usług prawnych w siedzibie obsługiwanego podmiotu), przewidywanej miesięcznej ilości zlecanych spraw, etc. W przypadku zdecydowania się na nielimitowane wynagrodzenie ryczałtowe w jego ramach mieści się pełna obsługa wszystkich procesów sądowych. Oznacza to, że klient nie płaci wynagrodzenia adwokackiego za prowadzenie konkretnej sprawy sądowej. Dopiero w przypadku jej pozytywnego rozstrzygnięcia zasądzone od przeciwnika koszty zastępstwa procesowego stanowią należność, która podlega przekazaniu pełnomocnikowi klienta.

Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin

Ta forma rozliczeń również jest przewidziana głównie dla przedsiębiorców, podmiotów korporacyjnych i instytucji. System wynagrodzenia ryczałtowego z limitem godzin (tzw. system mieszany) jest stosowany przy stałej obsłudze prawnej. W razie zdecydowania się na tę formę rozliczeń z Kancelarią klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe,  w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie godzinowe jest stosowane przy stałej obsłudze prawnej jak również przy zleceniach polegających na przykład na analizie postanowień umów. W tym systemie wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin poświęconych na realizację zlecenia/zleceń cząstkowych i ustalonej wcześniej z Klientem stawki godzinowej.

Wynagrodzenie stałe określone z góry za prowadzenie konkretnej sprawy

Stała stawka wynagrodzenia stosowana jest przy pojedynczych zleceniach (reprezentacja w postępowaniu przed sądem, sporządzenie umowy etc.).

Wynagrodzenie stałe określone z góry za prowadzenie konkretnej sprawy z premią za korzystny wynik sprawy

W razie zlecenia niektórych spraw (zwykle odszkodowawczych) istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia opartego o zasadę tzw. success fee. Klient wówczas jest zobowiązany do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, a w przypadku korzystnego wyniku prowadzonej sprawy wynagrodzenia dodatkowego najczęściej stanowiącego określony procent od zasądzonej na rzecz Klienta kwoty.

Orientacyjne ceny przykładowych usług prawnych przedstawiamy poniżej:
 1. e-Porada (przez telefon, Skype): 200 złotych – 300 złotych,
 2. Porada prawna: 300 złotych – 350 złotych,
 3. Obsługa prawna przedsiębiorstw: 250 – 500 złotych/roboczogodzina,
 4. Sporządzenie projektu umowy: od 1.000 złotych
 5. Sporządzenie pozwu: od 1.000 złotych
 6. Sporządzenie opinii prawnej: od 1.000 złotych
 7. Sporządzenie pisma procesowego/przygotowawczego w toczącym się postępowaniu: 500 złotych – 900 złotych,
 8. Sporządzenie odwołania od decyzji administracyjnej/organu rentowego/organu podatkowego: od 700 złotych,
 9. Sporządzenie apelacji:    1000 złotych – 3.500 złotych,
 10. Sporządzenie zażalenia: 400 złotych – 1.200 złotych,
 11. Sporządzenie zgłoszenie wierzytelności: 700 złotych – 1.300 złotych
 12. Sporządzenie skargi kasacyjnej/kasacji:      3000 zł – 8000 złotych,
 13. Reprezentowanie niewypłacalnego przedsiębiorcy w sprawie upadłościowej – od 7.000 złotych,
 14. Reprezentowanie niewypłacalnego konsumenta w sprawie upadłościowej – od 4.000 złotych,
 15. Reprezentowanie przedsiębiorcy w sprawach z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego – od 10.000 złotych,
 16. Reprezentowanie wierzycieli w sprawach z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – od 2.000 złotych,
 17. Reprezentowanie w sprawach rejestrowych – od 3.000 złotych.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1964, dalej: rozporządzenie) stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3)powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4)powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5)powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6)powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7)powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8)powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9)powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Natomiast w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;
2)powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3)powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4)powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5)powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6)powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.
W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800)