PRAWO PRACY

Do zakresu świadczonych Kancelarię Adwokata Michała Świądra usług prawnych należą sprawy z zakresu prawa pracy. Posiada on bogatą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie prawa dzięki prowadzeniu szeregu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorców.

W zakresie tej gałęzi prawa Adwokat Michał Świąder świadczy następujące usługi:

Prawo pracy – czynności pozasądowe

 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, klauzule o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • regulamin wynagradzania, regulamin pracy;
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy;
 • potrącenie wynagrodzenia, odpraw rentowa, emerytalna i pośmiertna, nagrody jubileuszowe;
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: przygotowanie kara upomnienia, nagany, pieniężna;
 • regulamin fundusz świadczeń socjalnych, zasady dysponowania funduszem;
 • dokumentacja pracownicza;
 • zwolnienia grupowe, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • odpowiedzialność materialna pracowników;
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi;
 • czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy;
 • urlop wypoczynkowy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie, plan urlopów;
 • urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlop wychowawczy;
  układy zbiorowe pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy;
 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych;
 • wypadki przy pracy;
 • mediacje.

Prawo pracy – czynności sądowe

 • przygotowanie pozwu, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę,
 • pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
 • odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę;
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej;
 • wypadki przy pracy;
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Ponadto Kancelaria świadczy Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców w zakresie:

 • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),
 • opiniowania podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników zagranicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,
 • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
 • pomocy w zakresie renegocjacji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz przekształcania ich w Regulaminy Wynagrodzeń i Pracy,
 • pomocy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Europejskich Rad Zakładowych oraz Rad Pracowników,
 • restrukturyzacji systemów nagród jubileuszowych oraz odpraw,
 • pomocy prawnej dla pracowników.