POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243, dalej: p.r.) stanowi w art. 2, że restrukturyzację przeprowadza się następującymi procedurami:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu
  2. przyspieszone postępowanie układowe
  3. postępowanie układowe
  4. postępowanie sanacyjne
Wybór procedury został pozostawiony przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 3 p.r. jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością.
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu:

  1. umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
  2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 p.r. postępowanie o zatwierdzenie układu wiąże się z samodzielnym zbieraniem głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Warunkiem jest nieprzekroczenie 15% wierzytelności spornych w odniesieniu do sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Scenariusz postępowania o zatwierdzenie układu

1. Zawarcie przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania.
2. Wyznaczenie dnia układowego.
3. Sporządzenie przez nadzorcę układu spisu wierzytelności, także spornych.
4. Określenie propozycji układowych.
5. Zebranie pisemnych głosów od wierzycieli.
6. W przypadku gdy za przyjęciem układu wypowie się większość wierzycieli mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem – złożenie wniosku do sądu.
7. Rozpoznanie przez sąd wniosku o zatwierdzenie układu.