Zakaz obciążania składników masy układowej

Uchwała
Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 26 lutego 2021 r.
III CZP 23/20

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku B. O. przy uczestnictwie “R.” S.A. w restrukturyzacji w W. i O. S.A. w T. o wpis, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lutego 2021 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Ł. postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt III Ca (…), “Czy zakaz po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego obciążania składników majątku dłużnika hipoteką w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego określony przepisem art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm. dalej: p.r.) ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej ustanowionej jako zabezpieczenie roszczeń w trybie art. 730 i art. 7301 KPC?” podjął uchwałę: