RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria udziela także wsparcia prawnego w procesie restrukturyzacji niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością firm w ramach postępowań restrukturyzacyjnych

W ramach tego obszaru praktyki oferujemy usługi w kwestiach dotyczących:

 1. analiz prawno-ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach,
 2. analiz prawno-ekonomicznych w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek wdrożenia procedur restrukturyzacyjnych,
 3. analizy przyczyn trudnej ekonomicznej dłużnika oraz przeglądu możliwych środków restrukturyzacyjnych,
 4. doradztwa w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, w tym między innymi renegocjowania warunków zawartych umów,
 5. prowadzenia negocjacji z wierzycielami przedsiębiorców
 6. opracowywania wniosków o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego (wniosków restrukturyzacyjnych),
 7. opracowywania analiz prawno-ekonomicznych propozycji układowych wraz ze studiami ich wykonalności,
 8. opracowywania programów działań naprawczych w formie dokumentu (planu restrukturyzacyjnego), który będzie podstawą planowanych zmian i punktem wyjścia do zawarcia ewentualnego układu z wierzycielami,
 9. reprezentowania interesów przedsiębiorców(dłużników) oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych:
 • opracowywanie wniosków o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników na zgromadzeniu wierzycieli oraz sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego – komisarza w przedmiocie uchwał zgromadzenia wierzycieli,
 • przygotowywanie wniosków o ustanowienie rady wierzycieli, zmianę składu rady wierzycieli oraz sporządzanie zarzutów co do uchwał rady wierzycieli i zażaleń na postanowienia sędziego – komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli,
 • sporządzanie w imieniu dłużnika zażaleń na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego,

10. doradztwa w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, w tym między innymi renegocjowania warunków zawartych umów.

Dzięki współpracy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym adwokatem Andrzejem Świąder gwarantujemy profesjonalny nadzór nad przebiegiem postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu jak i nadzór nad prawidłowym wdrożeniem i wykonaniem przyjętego układu.

.resized_200x34_logo-Kancelaria AS_1