Oddłużenie niewypłacalnego dłużnika w drodze zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania upadłości.

  1. Termin zgromadzenia wierzycieli ustala nadzorca sądowy w porozumieniu z dłużnikiem.
  2. Zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się później niż trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania, a w przypadku, o którym mowa w art. 4913a ust. 2 – cztery miesiące od dnia otwarcia postępowania pod rygorem umorzenia postępowania.
  3. Nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli o terminie i miejscu zgromadzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru co najmniej dwa tygodnie przed zgromadzeniem. Wraz z zawiadomieniem należy doręczyć wierzycielowi propozycje układowe.

Art. 4913h.

1. Zgromadzenie wierzycieli prowadzi nadzorca sądowy.

2. Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół, który powinien zawierać treść układu oraz wymieniać wierzycieli głosujących za układem i przeciwko układowi.

3. Nadzorca sądowy przedstawia sądowi wniosek o zatwierdzenie układu albo o umorzenie postępowania w terminie 21 dni od dnia zgromadzenia wierzycieli.

Art. 4913i. Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający 5 lat, chyba że dotyczy wierzytelności, o których mowa w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Art. 4913j. Dłużnik wykonuje układ za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

Art. 4913k.

1. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego wynosi równowartość 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu i składa się z opłaty wstępnej, wynoszącej połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz z kwot wypłacanych nadzorcy sądowemu wraz z wypłatą wynikających z układu świadczeń dla wierzycieli, w wysokości nieprzekraczającej równowartości 15% każdorazowej wypłaty przeznaczonej dla wierzycieli.

2. W przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli przekracza 100 000 zł, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 zł wynosi równowartość 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

3. W przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli przekracza 500 000 zł, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 zł wynosi równowartość 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

4. Opłatę wstępną nadzorca sądowy pobiera po otrzymaniu postanowienia o otwarciu postępowania, a pozostałą część wynagrodzenia – równocześnie z dokonaniem wypłat dla wierzycieli w wykonaniu układu zatwierdzonego przez sąd.

Art. 4913l. 1. Sąd umarza postępowanie, jeżeli:

1)     dłużnik nie realizuje ciążących na nim obowiązków;

2)     aktualna sytuacja majątkowa oraz zawodowa dłużnika nie uprawdopodobniają zdolności do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwości zawarcia i wykonania układu z wierzycielami;

3)     w terminie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy nie przedstawi wniosku o zatwierdzenie układu.

  1. Po prawomocnym umorzeniu postępowania, o którym mowa w art. 4913a ust. 2, sąd rozpoznaje wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości.

Art. 4913m. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, w tym do zawarcia układu, jego skutków, zmiany oraz uchylenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne dotyczące przyśpieszonego postępowania układowego.”;

Decyzja sądu uwzględniająca wniosek dłużnika lub kierująca dłużnika do tego typu postępowania będzie uzależniona od stwierdzenia, że dłużnik dysponuje możliwościami zarobkowymi, które pozwalają na zawarcie układu i pokrycie koszów postępowania. Dłużnik będzie zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem zaliczki w kwocie odpowiadającej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta ma pokryć koszty związane z organizacją zgromadzenia wierzycieli oraz część wynagrodzenia nadzorcy sądowego. Wynagrodzenie nadzorcy zostało określone jako 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli w przypadku wypłat dla wierzycieli kwot do 100 000 zł i ma być, co do zasady, wypłacane nadzorcy równocześnie z płatnościami dla wierzycieli. W przypadku kwot ponad 100 000 zł do 500 000 zł – wynagrodzenie będzie wynosiło 3%, a ponad 500 000 zł – 1%.