CENNIK USŁUG PRAWNYCH

Koszty usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Michała Świądra są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała), rodzaju i stopnia skomplikowania danej sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. W przypadku, gdy przedstawiona przez klienta sprawa ma charakter naglący cena za usługę prawną może być odpowiednio wyższa. 

Z uwagi na powyższe szczegółowe oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z realiami konkretnej sprawy.

Obowiązujące w praktyce cztery podstawowe formy rozliczeń z klientem to:

  1. wynagrodzenie ryczałtowe bez limitu godzin,
  2. wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin,
  3. wynagrodzenie godzinowe,
  4. wynagrodzenie stałe określone z góry za prowadzenie konkretnej sprawy.
  5. wynagrodzenie stałe określone z góry z premią za korzystny wynik sprawy.

Wynagrodzenie ryczałtowe bez limitu godzin

Ta forma rozliczeń jest dedykowana głównie przedsiębiorcom oraz podmiotom instytucjonalnym. W przypadku wybrania tej formy rozliczeń  w umowie z Klientem zostaje ustalone miesięczne wynagrodzenie za usługi prawne świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Michała Świądra. Stawka wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników takich jak wielkości przedsiębiorstwa,  rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stopnia skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy, siedziby przedsiębiorcy oraz miejsc lokalizacji oddziałów zewnętrznych, wybranej formy współpracy (istnieje możliwość świadczenia usług prawnych w siedzibie obsługiwanego podmiotu), przewidywanej miesięcznej ilości zlecanych spraw, etc. W przypadku zdecydowania się na nielimitowane wynagrodzenie ryczałtowe w jego ramach mieści się pełna obsługa wszystkich procesów sądowych. Oznacza to, że klient nie płaci wynagrodzenia adwokackiego za prowadzenie konkretnej sprawy sądowej. Dopiero w przypadku jej pozytywnego rozstrzygnięcia zasądzone od przeciwnika koszty zastępstwa procesowego stanowią należność, która podlega przekazaniu pełnomocnikowi klienta.

Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin

Ta forma rozliczeń również jest przewidziana głównie dla przedsiębiorców, podmiotów korporacyjnych i instytucji. System wynagrodzenia ryczałtowego z limitem godzin (tzw. system mieszany) jest stosowany przy stałej obsłudze prawnej. W razie zdecydowania się na tę formę rozliczeń z Kancelarią klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe,  w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie godzinowe jest stosowane przy stałej obsłudze prawnej jak również przy zleceniach polegających na przykład na analizie postanowień umów. W tym systemie wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin poświęconych na realizację zlecenia/zleceń cząstkowych i ustalonej wcześniej z Klientem stawki godzinowej.

Wynagrodzenie stałe określone z góry za prowadzenie konkretnej sprawy

Stała stawka wynagrodzenia stosowana jest przy pojedynczych zleceniach (reprezentacja w postępowaniu przed sądem, sporządzenie umowy etc.).

Wynagrodzenie stałe określone z góry za prowadzenie konkretnej sprawy z premią za korzystny wynik sprawy

W razie zlecenia niektórych spraw (zwykle odszkodowawczych) istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia opartego o zasadę tzw. success fee. Klient wówczas jest zobowiązany do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, a w przypadku korzystnego wyniku prowadzonej sprawy wynagrodzenia dodatkowego najczęściej stanowiącego określony procent od zasądzonej na rzecz Klienta kwoty.

Koszt porady prawnej wynosi 200 złotych. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800)